Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy: từ 8:00 đến 17:00